5

شبکه های کامپیوتری موضوعی است که در سال های اخیر رشد روز افزونی داشته و انتظار می رود در سال های آتی بیش از پیش گسترش یابد . در حال حاضر قریب به اتفاق محیط های سازمانی با بیش از صدها کامپیوتر و همچنین مجموعه هایی با حداقل چند کامپیوتر از شبکه های کامپیوتری بهره می برند. شبکه های کامپیوتری تنها به کامپیوتر ها محدود نمی شود و تقریبا هر دستگاهی که قابلیت پشتیبانی از IP را داشته باشد می تواند جزیی از یک شبکه کامپیوتری باشد . شبکه های کامپیوتری به پهنای کره خاکی وسعت یافته اند تا در این بین متخصصین امر با استفاده از تجربیات و دانش خود همواره بکوشند یک شبکه کامپیوتری را به شکل دقیق و اصولی طراحی و  سپس بر اساس تجربیات اجرایی تیم های حرفه ای پروژه را به صورت عملی پیاده سازی نمایند . گستردگی و گاها حالت های غیر معمول و خاص باعث می شود تا هرآنچه از یک شبکه استاندارد انتظار می رود در زمان طراحی در نظر گرفته شود . طراحی شبکه های مبتنی بر IP همواره موضوعی بوده که تنها متخصصان حوزه IT آن را بخوبی درک کرده اند . چرا که با دیدی بسیار وسیع و تسلط بر زوایای علمی کار همیشه توانسته اند چالش های مربوط به طراحی ، پیاده سازی و اجرا را بخوبی مدیریت کنند .